Programové zameranie nového vedenia Slovenskej imunologickej spoločnosti SAV

Programové zameranie
nového vedenia Slovenskej imunologickej spoločnosti SAV
_______________________________________________________________

Štvorročné obdobie starého výboru SIMS vypršalo a tak v súlade so stanovami prebehli v jeseni 2010 voľby nového výboru. Tento do svojej funkcie uviedlo valné zhromaždenie, ktoré sa konalo v Bratislave 10.12.2010. Členovia výboru sa na svojom prvom stretnutí zišli ešte v ten istý deň. Zvolili si svojho predsedu a rozdelili si zodpovednosť za jednotlivé oblasti činnosti. Konkrétne zloženie výboru vyzerá nasledovne:
• Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. – predseda
• Doc. MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. – podpredseda
• Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. – podpredseda
• Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc. – vedecká sekretárka
• RNDr. Elena Tibenská, PhD. – hospodár – pokladník
• Doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD. – predseda revíznej komisie
• MUDr. Daniel Kuba, PhD. – člen revíznej komisie
• Prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc. – člen
• Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. – člen
• Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – člen
• Doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc. – člen
• Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD. – člen
• Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD. – člen
• Prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSc. – člen
• Doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc. – člen
Bývalý predseda Slovenskej imunologickej spoločnosti, prof. MUDr. Jozef. Rovenský, DrSc., ostal v súlade s platnými stanovami v nasledujúcom funkčnom období vo funkcii „past-president“.

Výbor na svojom prvom zasadaní 31.1.2011 načrtol hlavné zámery svojej činnosti, Konštatoval, že sa zameria na nasledovné oblasti:
1. Spoluorganizácia vedeckých podujatí. V roku 2011 to budú najmä Martinské imunologické dni a Kongres slovenských a českých imunológov v Košiciach.
2. Udržiavať úzku spoluprácu s ČIS, ČSAKI a najmä SSAKI. Išlo by najmä o spoločné rokovania výborov, osobné stretnutia, či iná komunikácia členov výborov.
3. Vytvoriť webovú stránku spoločnosti, ktorá by podávala základné informácie o spoločnosti a jej aktivite.
4. Pokračovať v podpore publikačnej aktivity svojich členov a odmeňovaním za najlepšiu práci v danom kalendárnom roku. Tu však nový výbor bude odmeňovať autora či autorský kolektív oproti minulosti rozdielne – vytvoríme tri kategórie publikačnej aktivity: jednu kategóriu budú tvoriť publikácie pracovníkov SAV, druhú kategóriu publikácie pracovníkov školstva a napokon tretiu kategóriu budú tvoriť publikácie pracovníkov zdravotníctva. Finančná odmena bude 3 x 100 €, t. j. 100 € pre každú kategóriu.
5. Nezvyšovať členské, aspoň nie v roku 2011, i keď príspevky za člena zo strany IUIS sa zvýšili a príspevok zo strany štátu (SAV) sa nezvýšil. Výpadok financií hodlá výbor riešiť hľadaním sponzorov.
6. Podporovať účasť našich členov na medzinárodných vedeckých podujatiach poskytovaním finančných príspevkov v závislosti od možností stavu financií spoločnosti.
7. Udržať našu spoluúčasť na vydávaní Imunologického spravodaja a prispievať svojimi článkami k jeho kvalite.
8. Robiť propagáciu medzi novými pracovníkmi, ktorí vstúpili na pole imunológie, aby sa stali členmi SIMS.
9. Svojimi príspevkami v médiách propagovať náš vedný odbor a vysvetľovať verejnosti jeho zmysel pre spoločnosť.
10. Byť v kontakte s predstaviteľmi nadnárodných imunologických spoločností (EFIS a IUIS) a zúčastňovať sa na ich valných zhromaždeniach.

Záverom dovoľte požiadať vás všetkých o podporu našej činnosti. Vyjadrujeme
presvedčenie, že spoločnými silami, spoločným úsilím, spoluprácou sa nám uvedené zámery podarí uviesť aj do života.

Výbor SIMS