O nás

SLOVENSKÁ IMUNOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ (SIMS) je členom Európskej federácie imunologických spoločností – EFIS (European Federation of Immunological Societes) a Medzinárodnej únie imunologických spoločností – IUIS (International Union of Immunological Societes). SIMS bola založená na mimoriadnom valnom zhromaždení Československej imunologickej spoločnosti (ČSIS) v Bratislave 7. apríla 1993 a za jej predsedu bol zvolený prof. Miroslav Ferenčík. Vznikla rozdelením ČSIS na dve samostatné spoločnosti: Českú imunologickú spoločnosť (ČIS) a Slovenskú imunologickú spoločnosť (SIMS). Toto rozdelenie sa uskutočnilo na základe rozhodnutia výboru ČSIS 24. februára 1993 na zasadnutí v Brne. Bolo dôsledkom nových legislatívnych a ekonomických pomerov, ktoré vznikli po rozdelení ČSFR na dve samostatné republiky: ČR a SR. Obidve novo vzniknuté spoločnosti, t.j. Slovenská imunologická spoločnosť a Česká imunologická spoločnosť však aj naďalej veľmi úzko spolupracujú a to najmä formou usporadúvania spoločných kongresov, seminárov a iných vedeckých podujatí. SIMS združuje experimentálnych a klinických imunológov zo slovenských pracovísk. Má v súčasnosti 150 riadnych a 18 čestných členov (9 zo zahraničia a 9 občanov SR). Jej predsedom je od r. 2014 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.
Profesionálne sú členovia SIMS pracovníkmi najmä troch odvetví: slovenských univerzít, výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied a zdravotníckych zariadení. Pracovníci prvých dvoch organizácií sa zameriavajú prevažne na experimentálnu imunológiu, kým v zdravotníckych zariadeniach sa hlavný dôraz kladie na klinickú imunológiu. Imunologicky orientovaní klinickí pracovníci sú organizovaní aj v sesterskej Slovenskej spoločnosti pre alergiológiu a klinickú imunológiu. Medzi SIMS a touto spoločnosťou je dobrá spolupráca, ktorá vyplýva z potreby vzájomne prospešného prenosu vedeckých a odborných informácií. V tomto smere sa pravidelne usporadúvajú v centrách, ako je Bratislava a Košice, rôzne vedecké semináre a na rôznych miestach domáce konferencie a kongresy. Každé tri roky sa striedavo v Slovenskej alebo Českej republike konajú kongresy českých a slovenských imunológov s medzinárodnou účasťou. Od r. 1994 každé dva roky organizujú Slovenská, Česká, Rakúska a Britská imunologická spoločnosť pod záštitou EFIS TATRA IMMUNOLGY CONFERENCE: Molecular determinants of T-cells immunity.

Na Slovensku sa v súčasnosti experimentálne študuje najmä:
• Komplex HLA a jeho úloha v klinickej medicíne – transplantácia kostnej drene, asociácia antigénov HLA s rozličnými chorobami (Imunologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava)
• Neuroimunológia Alzheimerovej choroby, prionózy a iné spongiformné encefalopatie (Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava)
• Imunologické aspekty reumatických chorôb (Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany)
• Imunotoxikológia xenobiotík a molekulárnych mechanizmov zápalu (Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava, Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany a Imunologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava)
• Imunológia nádorov (Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava).
• Špecifické aspekty veterinárnej imunológie, najmä dobytka (Veterinárna univerzita, Košice).
• Mechanizmy prezentácie endogénnych antigénov a viróznych antigénov v patogenéze vybraných viróznych chorôb (Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava)