Odkazy

Slovenské webové stránky

 

Národný Ústav Reumatických Chorôb – www.nurch.sk

Neuroimunologický ústav SAV -
www.niu.sav.sk

Lekárska fakulta Univerzity Komenského -
www.fmed.uniba.sk

Slovenská Spoločnosť Alergológie a Klinickej Imunológie –
www.ssaki.sk

Slovenská Akadémia Vied –
www.sav.sk

Slovenská Lekárska Spoločnosť –
www.sls.sk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja -
www.apvv.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR -
www.health.gov.sk

Oficiálna internetová databáza liekov registrovaných v SR –
www.nobel.sk

 

Zahraničné webové stránky

Česká Imunologická Společnost - www.biomed.cas.cz/cis/

European Federation of Immunological Societies -
www.efis.org

European Network of Immunology Institutes -
www.enii.org

International Union of Immunological Societies -
www.iuisonline.org

Zahraničné imunologické časopisy -
biovisa.net/journal/journal_list.php3?c=3

PubMed -
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez