Zloženie nového výboru Slovenskej imunologickej spoločnosti SAV

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.- predseda
michal.novak@savba.sk

Prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc.- podpredseda

eva.kontsekova@savba.sk

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.- past prezident

milan.buc@fmed.uniba.sk

Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc.- vedecká sekretárka
eva.jahnova@szu.sk

RNDr. Elena Tibenská, PhD. – hospodár – pokladník

elena.tibenska@medirex.sk

Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – predseda rev. komisie
stanislava.blazickova@truni.sk

Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. – člen rev. komisie
martin.hrubisko@ousa.sk

Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc. – člen
maria.bucova@fmed.uniba.sk

Doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc. – člen
peter.filipcik@savba.sk

Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD. – člen
ciznar@dfnsp.sk

Doc. MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. – člen
mojmir.vrlik@gmail.com

MUDr. Daniel Kuba, PhD.- člen – náhradník
daniel.kuba@szu.sk